AUTO RUN STARTUP QT4 FOR RASPBERRY PI3

STEP1:Biên dich file QT STEP2:sudo nano  /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart Edit file :@/path/filerun VD:@/home/pi/QT4RUN Như vậy bạn có thể khởi động chương trình khi bật nguồn Bạn muốn test file đã chạy hay chưa : /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart thêm:@lxterminal khi đó chương trình sẽ tự bật file terminal @lxpanel –profile LXDE-pi @pcmanfm –desktop –profile LXDE-pi @xscreensaver -no-splash @/home/pi/RUN @lxterminal @point-rpi    

Lập trình PWM STM32 CUBEMX

STEP1:Cài đặt timer 1 internal clock STEP2:Cấu hình PWM OUTPUT STEP3:Cài đặt thông số PWM 72MHz / [(7199+1)*(499+1)]=20Hz STEP4:Cấu hình thạch anh 72Mhz STEP 5:CODE Biên dịch intmain(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1*/ /* MCU Configuration———————————————————-*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_TIM2_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3); … Chi tiết

Lập trình GPIO STM32 CUBEMX

STEP1:Cấu hình thạch anh Ngoại phần cứng bạn nối thạch anh (8M) STEP2:Cấu hình chân nạp MCU STEP3:Khởi tạo chân GPIO INPUT HOẶC OUTPUT STEP4:Cấu hình xung clock hệ thống STEP5:Tạo code kiel hoặc IAR   STEP6:Code GPIO /** ****************************************************************************** * File Name : main.c * Description : Main program body ****************************************************************************** ** This notice applies to any and all portions of this file * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and * USER CODE END. Other … Chi tiết

Lập trình IO ARDUINO

// Ví dụ fled 1s // các hàm sử dụng : setup(); loop(); pinMode(); digitalWrite(); delay(); // hàm setup() : quy định chức năng các chân sử dụng void setup() { // đặt chân số 13 là chân xuất tín hiệu. pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(9600); } // hàm loop : các câu lệnh trong hàm sẽ được chạy liên tục theo chu kỳ. void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // bật LED bằng cách đưa tín hiệu điện áp //send_comand(max); // chân … Chi tiết

Lập trình GPIO STM32

Để led sáng thì tín hiệu xuất ra ở pin vi điều khiển phải ở mức thấp vì led được kéo lên nguồn +3.3V. Điều này sẽ đảm bảo đủ dòng điện chạy qua led, như vậy led sẽ sáng hơn. Tuy nhiên, vi điều khiển STM32 với khả năng cấp dòng lên đến 25mA trên mỗi pin, do đó chúng ta cũng có thể kết nối trực tiếp với led, qua một điện trở hạn dòng và xuống GND. … Chi tiết