AUTO RUN STARTUP QT4 FOR RASPBERRY PI3

STEP1:Biên dich file QT STEP2:sudo nano  /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart Edit file :@/path/filerun VD:@/home/pi/QT4RUN Như vậy bạn có thể khởi động chương trình khi bật nguồn Bạn muốn test file đã chạy hay chưa : /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart thêm:@lxterminal khi đó chương trình sẽ tự bật file terminal @lxpanel –profile LXDE-pi @pcmanfm –desktop –profile LXDE-pi @xscreensaver -no-splash @/home/pi/RUN @lxterminal @point-rpi