Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc nhiệt độ – độ ẩm từ cảm biến và hiển thị PC. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ dần hiểu được Arduino tạo cho người dùng một sự đơn giản và tiện lợi đến mức nào.

 Cảm biến DHT11

dht11

Cảm biến DHT11 đã được tích hợp trong một mạch duy nhất, bạn chỉ việc nối dây nguồn (Vcc, GND) và dây tín hiệu (Signal) vào mạch Arduino là xong.

Thông số kĩ thuật

 • Điện áp hoạt động: 3-5.5V DC
 • Ngưỡng độ ẩm: 20 – 90%
 • Sai số độ ẩm: ± 5%
 • Ngưỡng nhiệt độ: 0 – 55oC
 • Sai số nhiệt độ: ± 2oC
 • Chương trình
 • // Gọi thư viện DHT11
 • #include “DHT.h”
 •  
 • const int DHTPIN = 2; //Đọc dữ liệu từ DHT11 ở chân 2 trên mạch Arduino
 • const int DHTTYPE = DHT11; //Khai báo loại cảm biến, có 2 loại là DHT11 và DHT22
 •  
 • DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 •  
 • void setup() {
 • Serial.begin(9600);
 • dht.begin(); // Khởi động cảm biến
 • }
 •  
 • void loop() {
 • float h = dht.readHumidity(); //Đọc độ ẩm
 • float t = dht.readTemperature(); //Đọc nhiệt độ
 •  
 • Serial.print(“Nhiet do: “);
 • Serial.println(t); //Xuất nhiệt độ
 • Serial.print(“Do am: “);
 • Serial.println(h); //Xuất độ ẩm
 • Serial.println(); //Xuống hàng
 • delay(1000); //Đợi 1 giây
 • }
 • dht11-master

Bình luận

Bình luận